תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. כללי

1 תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר www.ilanyac-law.co.il או כל אתר אחר שהוקם ו/או יוקם ע”י עו”ד אילן יעקובוביץ, לבדו או ביחד עם אחרים, שאין לו תקנון ספציפי (להלן: “האתר”). למען הסר ספק, המונח “האתר” מתייחס לאתר על כל חלקיו ולתוכן האתר מכל סוג ומין שהוא, לרבות כל המידע והתוכן הכלול באתר, בין אם הוא גלוי למשתמשים ובין אם לאו. כמו כן, המונח “האתר” יתייחס גם לחלקים של האתר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות כתובות אחרות ושמות מתחם דומים.

1.2 השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש, כלשונם ובמלואם, ומהווה הסכמה בהתנהגות לתנאי השימוש. המשתמש מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה.

1.3 האתר מנוהל ומופעל על-ידי עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו (להלן, ביחד: “עו”ד אילן יעקובוביץ”).

1.4 הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש”) המסדירים את היחסים בין עו”ד אילן יעקובוביץ לבין כל גולש/ת צופה משתמש/ת באתר או במידע המצוי בו ו/או מקבל/ת מידע ו/או שירות המפורסם באתר במישרין או בעקיפין (להלן: “המשתמש/ת” או “המשתמשים”).

1.5 תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, סמארטפון, טאבלט וכיו”ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

1.6 בתנאי השימוש המונחים “מידע” או “תוכן” או “תכנים”, כוללים מידע מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור קולי (audio visual) או כל שילוב ביניהם וכן עיצוב, עיבוד, עריכה, הפצה ודרך הצגתם של התכנים לרבות (אך לא רק): תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וכן כל אובייקט תוכנה, קובץ קוד מחשב, יישום תסדיר (format), פרוטוקול, טופס אלקטרוני, מאגר נתונים וממשק, וכל תו סימן סמל וצלמית (icon).

1.7 כל התייחסות לחלק מן האתר מתייחסת לכל חלק מסוים מתוכן האתר לרבות כל עמוד באתר או חלק מעמוד או לכל אובייקט, תכונה, אפשרות, אפליקציה או חלק אחר של האתר, כפי שיהיה מעת לעת.

1.8 בתנאי שימוש זה “מחשב” – לרבות כל מתקן או אמצעי המאפשר גישה לתכנים באמצעות רשת האינטרנט כגון: טלפון חכם (“סמארטפון”) מחשב לוח (tablet) וכד’.

1.9 תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

2. התכנים באתר והמידע המוצג בו

2.1 האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצעים למשתמשים כמו שהם (AS IS). לצורכי מידע למשתמש ולשימוש אישי של המשתמש בלבד. חל איסור להשתמש בהם, לצלם, לשחזר, להפיץ, להעביר, לשדר, להציג, למכור, ברשיון או בדרך אחרת, לכל מטרה אחרת, ללא אישור מראש ובכתב של עו”ד אילן יעקובוביץ. עו”ד אילן יעקובוביץ שומר לעצמו את כל הזכויות שלא הוענקו במפורש באתר ובתכני האתר כהגדרתם להלן.

2.2 עו”ד אילן יעקובוביץ עושה מאמצים כדי שהמידע הכלול באתר יהיה מדויק ומעודכן ואולם יתכן ותכנים מסוימים אינם שלמים ו/או ייתכן ונפלו טעויות טכניות ואחרות בתוכן מסוים, לרבות ברכיבי תוכנה. עו”ד אילן יעקובוביץ לא ישא באחריות לנזק, הוצאה ו/או אובדן שיגרמו למשתמשים עקב טעויות ו/או אי דיוקים במידע כאמור.

2.3 ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנה ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה ו/או תוכנה במחשבו, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. עו”ד אילן יעקובוביץ אינו אחראי לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. עו”ד אילן יעקובוביץ אינו מתחייב כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

2.4 עו”ד אילן יעקובוביץ מבהיר כי המידע המוצג באתר אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או ייעוץ ו/או הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו, ובפרט כי המידע המוצג והכלול באתר אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית, וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש ועו”ד אילן יעקובוביץ לא ישא באחריות כלשהי כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו. אין לעו”ד אילן יעקובוביץ כל אחריות בגין תכנים מסוימים שמקורם בצדדים שלישיים ואין עו”ד אילן יעקובוביץ ערב למידת הדיוק של תכנים אלה.

2.5 אין בתשדורת מידע לאתר או ממנו כדי ליצור בין המשתמש לבין עו”ד אילן יעקובוביץ יחסים משפטיים כלשהם, למעט חובותיו המשפטיות של המשתמש כמפורט בתקנון זה. זכויות הצדדים הן אלו המפורטות בתנאי שימוש אלו, ואין בשימוש באתר או בתשדורת כאמור כדי להקנות כל זכויות נוספות.

2.6 כל המידע והתוכן המוצגים ו/או הכלולים באתר וכן כל התמונות, העיצובים, האלמנטים הגרפיים, טקסט, תוכנה, צלילים, מוסיקה וקטעי וידאו וכן כל תוכן הקבצים המהווים את האתר, בין אם הינם גלויים למשתמש ובין אם לאו, לרבות כל קוד תכנות ו/או כל קובץ אחר מכל סוג ומין (להלן: תכני האתר), הינם רכושו הבלעדי של עו”ד אילן יעקובוביץ, ועו”ד אילן יעקובוביץ הינו בעל זכויות היוצרים הבלעדי בתכני האתר. המשתמש מתחייב שלא להשתמש ו/או להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו בתכני האתר, למעט צפיה בשימוש באתר עצמו, בין אם למטרות רווח ובין אם לכל מטרה אחרת, אלא אם כן קיבל לשם כך אישור מפורש ובכתב מעו”ד אילן יעקובוביץ. כל שימוש אחר ללא רשות כתובה ומפורשת מראש מעו”ד אילן יעקובוביץ, תהווה הפרת זכויות יוצרים ותזכה את עו”ד יעקובוביץ לסעדים על פי כל דין בשל כך.

2.7 סימני המסחר, שירותי המסחר, סמלילים (לוגו), לרבות של עו”ד אילן יעקובוביץ ו- “אילן יעקובוביץ – משרד עורכי דין למשפחה (כולם יקראו להלן: “סימני המסחר”), ו/או תכני האתר כהגדרתם לעיל, אשר מופעים באתר, בין אם הם רשומים כסימני מסחר של עו”ד אילן יעקובוביץ ובין אם לאו שייכים לעו”ד אילן יעקובוביץ במלואם. אין לראות בשום תוכן הכלול ו/או המופיע באתר כהרשאה ישירה או משתמעת או אחרת לגבי מתן כל זכות, רישיון או כותרת לשימוש בסימני המסחר ו/או בתכני האתר, ללא אישור מראש ובכתב של עו”ד אילן יעקובוביץ וכל הזכויות בהקשר זה ולאמור לעיל שמורות לעו”ד אילן יעקובוביץ. כל שימוש בתכני האתר ו/או בסימני המסחר בניגוד לאמור לעיל, מכל מין וסוג שהוא ובכל צורה, הינו אסור בתכלית וייחשב כשימוש לרעה, וכעוולה מסחרית והפרת זכויות כמשמען לפי כל דין. על המשתמש לדעת, כי עו”ד אילן יעקובוביץ רואה בקניין הרוחני שלו כאחד הנכסים היקרים ביותר שלו והוא יאכוף את זכויות הקניין הרוחני שלוט לגבי כלל האמור לעיל ולהלן, במלוא חומרת הדין.

3. מידע הנמסר על ידי המשתמש ומדיניות פרטיות

3.1 משלוח פניה על ידי המשתמש לעו”ד אילן יעקובוביץ, בין אם דרך טופס מובנה באתר ובין אם באמצעות הודעת דואר אלקטרוני תוך שימוש בקישור באתר למשלוח הודעת דואר אלקטרוני לעו”ד אילן יעקובוביץ, מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך כי המשתמש ופרטיו יצורפו אל מאגר המידע של עו”ד אילן יעקובוביץ אשר יהא רשאי לשלוח אליו בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בכל עת, מידע בדבר פעילות עו”ד אילן יעקובוביץ, שירותיו המקצועיים, וכן מידע שיווקי ופרסומי.

3.2 משלוח פניה כאמור בסעיף 3.1, מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת דיוור, וכן אישור של המתשמש כלפי עו”ד אילן יעקובוביץ לפנות אליו בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, דואר אלקטרוני, הודעת טקסט (SMS), הודעות ווטסאפ וכיוצ”ב. משתמש שאינו מעוניין לקבל פניות כאמור מעו”ד אילן יעקובוביץ, יודיע על כך בכתב לעו”ד אילן יעקובוביץ, ושמו יוסר מרשימת מקבלי הפניות כאמור, בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההודעה.

3.3 בעצם שימושו באתר, מצהיר המשתמש כי הינו מודע ומסכים לכך כי האתר ו/או חלק מעמודי האתר עושים שימוש ו/או עשויים לעשות שימוש ב-“cookies”, שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו או הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב המשתמש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של המשתמש. “cookies” לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של המשתמש, אלא אם המשתמש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהמשתמש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני ו/או פרטי המידע המאוחסנים ב-“cookie”.

3.4 בעצם שימושו באתר, מצהיר המשתמש כי הינו מודע ומסכים לכך כי האתר ו/או חלק מעמודי האתר עושים שימוש ב- Clickstream”. Clickstream” הינו תיעוד מידע וירטואלי לגבי הפעילות האינטרנטית של המשתמש. מידע זה המכונה לעתים באנגלית בשם:”clickstream data” יכול להיאסף ולהיות מאוחסן על ידי שרת של אתר אינטרנט. מידע זה יכול “לספר” על סוג המחשב, תוכנת המחשב והגלישה שהמשתמש משתמש בהם, מידע לגבי כתובת האתר שמתוכו המשתמש התחבר/התקשר לאתר ואפילו מידע לגבי כתובת הדוא”ל באמצעותה המשתמש שולח/מקבל דוא”ל. האתר עשוי להשתמש בנתונים ובמידע מזהה שאינו אישי על מנת לאבחן (באופן אנונימי), כמה זמן שהו משתמשים בכל דף מדפי האתר, כמה מבקרים גלשו באתר וכיצד ניתן להתאים את עמודי האתר בצורה טובה יותר לצרכי המשתמשים. האתר יכול לצבור את הנתונים הללו וכל שימוש בנתונים אלו יעשה בצורה אנונימית.

3.5 האתר נוקט באמצעים הפיסיים, האלקטרוניים, הניהוליים ההולמים והסבירים, כדי לשמור בבטחה את הנתונים/ המידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או שנאסף על ידי האתר, וכדי להשתמש בצורה נכונה במידע וכדי למנוע גישה שאינה מורשית לנתונים אלו ולמידע האמור.

3.6 מכיוון שצרכי האתר עשויים להשתנות עם חלוף הזמן, עו”ד אילן יעקובוביץ שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר חלקים ממדיניות זו ומתנאי השימוש האמורים לעיל, בכל עת. אם יהיה צורך להשתמש במידע מזהה אישי של המשתמש באופן השונה מהמפורט במדיניות זו, יבוצעו השינויים הנדרשים במדיניות זו, בהתאם לכך. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר פרסום העדכונים במדיניות זו, משמעותו שהמשתמש אישר תיקונים ו/או שינויים ו/או עדכונים אלו.  

3.7 ככל שיש למשתמש שאלות ו/או או חששות בכל הנוגע למדיניות הפרטיות האמורה לעיל באפשרותו לפנות בעניין זה לעו”ד אילן יעקובוביץ במייל לכתובת [email protected].

4. מידע הנמסר על ידי המשתמש ומדיניות פרטיות

4.1 בהחלטתו לגלוש באתר, המשתמש מצהיר בזאת במפורש על ידיעתו והסכמתו לכך שהשימוש באתר, בכל צורה שהיא, הינו באחריותו הבלעדית. בהתאמה, עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו, אינם מתחייבים לכך או אחראיים על כך שהאתר יפעל ללא הפרעות ושגיאות. כמו כן עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו אינם אחראיים בשום אופן או צורה, בכל אחריות שהיא, לגבי התוצאות העלולות לנבוע משימוש באתר או לגבי הדיוק של המידע, האמינות של התוכן ושל כל מידע וכל שירות המסופק ו/או הניתן באמצעות האתר.

4.2 הפטור מאחריות כאמור לעיל, חל ויחול בנוגע לכל נזק ו/או פגיעה שעלולים לנבוע ו/או להיגרם בגין כל כשלון בביצוע, טעות, שגיאה, השמטה, כשל, הפסקה בתקשורת, שיהוי ו/או עיכוב בתקשורת ו/או בשידור, וירוס מחשב, תוכנה זדונית מכל סוג ומין שמקורם אינו בתכנות המקורי של האתר ו/או כשל של התקשורת הקווית, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, בין אם מדובר בנזקים ו/או תוצאות הפרה בגין חוזה או שימוש ברישומים, ובין אם מדובר בהתנהגות נזיקית, רשלנות או בגין כל עילת תביעה אחרת.

4.3 בהחלטתו לגלוש באתר, המשתמש מאשר ומסכים מפורשות לכך שעו”ד אילן יעקובוביץ ו/או כל גורם הקשור אליו, לא ישאו באחריות בגין ההתנהגות הפוגענית או הבלתי חוקית של משתמשים אחרים או של צדדים שלישיים ושהסיכון לפגיעה מכל הנאמר לעיל מוטל לחלוטין על המשתמש. בשום מקרה, עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו, לרבות כל אדם ו/או תאגיד המעורבים ביצירת ו/או הפקת ו/או תחזקות ועדכון ו/או הפצת האתר, לא יהיו אחראים לנזקים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או עונשיים שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מחוסר היכולת להשתמש באתר. המשתמש מאשר שהוראות סעיף זה, מתייחסות, ישימות וחלות על כל האתר והתוכן של האתר.

4.4 בהחלטתו לגלוש באתר, המשתמש מסכים מראש ומתחייב בזאת להגן, לשפות ולפצות את עו”ד אילן יעקובוביץ, ו/או מי מטעמו, בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או נזק ו/א חובות ו/או הפסדים ו/או אובדן רווחים ו/או התחייבויות ו/או עלויות ו/או הוצאות (לרבות אך לא רק שכר טרחת עו”ד) הנובעים מהפרה כלשהי של תנאי שימוש אלו ומדיניות הפרטיות ו/או מכל מעשה שלא כדין שיעשה על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו, בקשר עם האתר ו/או עו”ד אילן יעקובוביץ.

5. תנאי השימוש כחוזה מחייב

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות האמורים בעמוד זה, מהווים חוזה מחייב בין עו”ד אילן יעקובוביץ לבין המשתמש, על כן, המשתמש מאשר שהינו מעל גיל 18 או שיש לו אישור של הוריו או אפטרופוס חוקי אחר הממונה עליו, והוא מסוגל לקיים באופן מלא את התנאים, ההתחייבויות ההצהרות, המצגים והאחריות המפורטים בחוזה זה (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות), ולציית ולעמוד בכל תנאיו ופרטיו. בכל מקרה, המשתמש מאשר שהינו מעל גיל 18, ומודע לכך שהאתר אינו מיועד לאנשים שהינם מתחת לגיל 18. אם המשתמש הינו מתחת לגיל 18 הוא נדרש שלא לעשות שימוש באתר ללא אישור של הורה או אפטרופוס כאמור לעיל.

6. כללי

בעצם שימושו וגלישתו באתר, המשתמש מצהיר במפורש כי הינו מודע ומסכים לאמור להלן:

6.1 מקום מושבו היחידי של האתר הוא בישראל.

6.2 האתר יחשב אתר פסיבי שאינו יכול להצמיח כל אחריות משפטית ו/או סמכות שיפוט כלשהן כלפי עו”ד אילן יעקובוביץ בין אם ספציפי או כללי, אלא אך ורק במדינת ישראל.

6.3 תנאי שימוש אלו, יהיו כפופים לדין המהותי הפנימי של מדינת ישראל בלבד, ללא קשר למקום בו מצוי המשתמש ו/או אשר ממנו השתמש המתשמש באתר. סמכות השיפוט לגבי כל טענה ו/או תביעה ו/או מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין המשתמש לבין עו”ד אילן יעקובוביץ, הקשורים כולם ו/או מקצתם לאתר ו/או לשימוש באתר, תהיה מוקנית באופן בלעדי וייחודי לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב במדינת ישראל. תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות כפי שהינם ו/או יהיו בעתיד בעמוד זה, וכן כל ההודעות המשפטיות המפורסמות על ידי עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו באתר, יהוו את מלוא החוזה בין המשתמש לבין עו”ד אילן יעקובוביץ ו/או מי מטעמו.

6.4 עו”ד אילן יעקובוביץ שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בעמוד זה, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת והמשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך כי מוטלת עליו החובה לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת ולגבי כל שינוי.

6.5 השימוש של המשתמש באתר לאחר פרסום של שינוי בתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות, יביע או יהווה את הסכמתו לתנאים ששונו ו/או תוקנו ולקבלתם. המשתמש ועו”ד אילן יעקובוביץ מסכימים שכל עילת תביעה הנובעת או הקשורה לאתר חייבת להיות מוגשת תוך שנה לאחר שנולדה עילת התביעה, אחרת, עילת התביעה של המשתמש תחשב ככזו שהתיישנה ו/או המשתמש יהיה מושתק ו/או מנוע מלתבוע תביעה כאמור. המשתמש ייחשב כמי שויתר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שלו כלפי עו”ד אילן יעקובוביץ בקשר עם האתר ו/או השימוש באתר, אם חלפה שנה מיום התרחשות העובדות המהוות בסיס לטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, ו/או מיום היווצרותן.

6.6 אין באמור בהסכם זה ו/או באשר אינו אמור בו בכדי למצות את זכויותיו של עו”ד אילן יעקובוביץ כלפי המשתמש על פי כל דין ו/או לגרוע מכל זכות כאמור ו/או בכדי לגרוע מחובותיו של המשתמש כלפי עו”ד אילן יעקובוביץ על פי כל דין.